Algemene verkoopvoorwaarden

Update datum - juli 2021

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze verkoopvoorwaarden zijn opgemaakt in het kader van het gebruik van dienstencheques waarmee de gebruiker betaalt voor huishoudhulp die door het dienstenbedrijf wordt geleverd.
(wettelijk kader: de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen en het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de maaltijdcheques).


De verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Azaé (handelsnaam) en al haar juridische entiteiten:

  • PROXY SERVICES SA, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.114.569
  • PROPREMENT DIT SRL, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.893.276
  • MÉNAGEZ MOI, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.989.918
  • SICLEAN (SICRO) SRL, met maatschappelijke zetel in Kruisstraat 2 - 1851 Humbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.033.536
  • TOUT EST CLEAN (BGO Services) SRL, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.925.826

en, anderzijds elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die via onze website, telefoon of een van onze kantoren dienstencheques wenst te gebruiken.

Azaé behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval zijn de geldende voorwaarden deze die van kracht zijn op de datum van de update vermeld op onze website www.azae.be/politique/conditions-generales/.

Azaé selecteert bevoegde partners om een kwaliteitsvolle dienst te garanderen.
Als blijkt dat u niet helemaal tevreden bent over de verrichte prestaties, gelieve dan contact op te nemen met uw kantoor zodat zij een geschikte oplossing voor uw toekomstige prestaties kunnen bieden.

De werknemers mogen geen ouder of verwant van de tweede graad van de gebruiker of van een gezinslid van de gebruiker zijn, noch dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker. Wanneer de voorgestelde kandidaat zich in een van deze situaties bevindt, dan is de gebruiker verplicht om dit onmiddellijk mee te delen aan de contactpersoon op het kantoor die hem werd toegewezen.

Als werkgever in het kader van dienstencheques is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

De gebruiker is verplicht, als normaal voorziende persoon, erop toe te zien dat het werk wordt uitgevoerd in omstandigheden die geschikt zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
De gebruiker moet zich onthouden van elke vorm van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de arbeidsplaats.
De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn van toepassing voor hem.


Artikel 2 – Arbeidsuren en prestaties

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door het dienstenbedrijf, in overleg met de gebruiker.

In de mate van het mogelijke zullen wij systematisch hetzelfde uurrooster plannen dat door uw gewoonlijke werknemer wordt gepresteerd.

Als de gebruiker de prestaties wenst te verminderen, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan het dienstenbedrijf. Er wordt een termijn van 5 weken gevraagd om een nieuw uurrooster toe te passen.

De gebruiker doet een beroep op Azaé voor prestaties die niet op zon- en feestdagen gebeuren voor diensten die uitsluitend door de kaderwet van 10.07.2001 geregeld zijn (beschikbaar op de site RVA |). De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat het verboden is om de werknemer/werkneemster van Azaé in het kader van de dienstencheques, andere activiteiten te laten uitvoeren dan huishoudhulp.

De gebruiker verbindt er zich dus toe om nooit te vragen activiteiten uit te voeren zoals oppassen op de kinderen, zich bezighouden met de dieren en/of hun verblijfplaats onderhouden, alsook professionele lokalen te poetsen zoals fabrieksgebouwen, magazijnen, kantoren, de gemeenschappelijke ruimtes in flats, de handelslokalen,….


Artikel 3 – Terbeschikkingstelling van materiaal

De gebruiker is verplicht, als normaal voorziende persoon, erop te letten dat de opgelegde taken geen werkdruk creëren die nadelig is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Voor huishoudhulp bij de gebruiker thuis, stelt de gebruiker het volgende materiaal ter beschikking, dat onmisbaar is voor de uitoefening van de activiteit:

  • Schoonmaak van de woning en ramen: geschikte producten voor de gevraagde taken, bezem of stofzuiger.
  • Was en strijk: beveiligd materiaal en conforme elektrische installatie.

De gebruiker garandeert, als normaal voorziende persoon, dat de middelen en het materiaal dat hij ter beschikking stelt in goede staat zijn en werken, en hij overloopt met de werknemer, voor deze zijn activiteiten aanvat, de eventuele gevaren die deze met zich meebrengen. De gebruiker kan de werknemer niet verplichten om oplosmiddelen of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken.

Het dienstenbedrijf is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de eventueel vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, in overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.


Artikel 4 – Hygiëne en veiligheid op de arbeidsplaats

De gebruiker verbindt zich er als normaal voorziend persoon toe om de werknemer in optimale omstandigheden te laten werken. Wanneer er zich meermaals situaties voordoen die in strijd zijn met de hygiëne, zal de huishoudhulp beëindigd worden. In het kader van de uit te voeren activiteiten moet de gebruiker, als normaal voorziend persoon, de werknemer, voordat die zijn werk begint, een plaatsbezoek laten uitvoeren om de hygiënische werkomstandigheden te bekijken.

De gebruiker verbindt zich er als normaal voorziend persoon toe om de werknemer de sanitaire voorzieningen te laten gebruiken (toilet, lavabo, etc.).

Op vraag van de erkende onderneming bezorgt de gebruiker bepaalde informatie die noodzakelijk is om een gezonde en hygiënische werkomgeving voor de werknemer te garanderen. Deze informatie kan bijvoorbeeld gaan over de al dan niet aanwezigheid van huisdieren in de woning, etc.

De gebruiker maakt als normaal voorziend persoon duidelijke afspraken met de werknemer wat tabaksgebruik betreft en zorgt ervoor dat de werknemer niet gehinderd wordt door de tabaksrook.

De gebruiker moet de erkende onderneming verwittigen als hij een zeer besmettelijke ziekte heeft met risico op besmetting voor de werknemer, bijvoorbeeld de griep, rodehond, windpokken, klierkoorts, meningitis, virale hepatitis, etc.

Als de werknemer een ongeval voorheeft tijdens de uitvoering van zijn activiteiten moet de gebruiker de erkende onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen.

De gebruiker verbindt zich er als normaal voorziend persoon toe om de werknemer altijd in veilige omstandigheden te laten werken. De werknemer meldt alle gevaarlijke situaties aan de erkende onderneming (bijvoorbeeld een slecht bevestigd stopcontact, stekker met blote kabels, etc.). Als de veiligheidsproblemen aanhouden kan de huishoudhulp beëindigd worden.

Als er dreigend gevaar is mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.

De gebruiker verbindt er zich als normaal voorziend persoon toe dat er altijd een EHBO-koffer ter beschikking staat van de werknemer.

De gebruiker verbindt er zich als normaal voorziend persoon toe om de werknemer in geen enkel geval gevaarlijke taken te laten uitvoeren, of ongezonde of onaangepaste taken, bijvoorbeeld buiten schoonmaken in geval van regen, sneeuw en koude, of bij te hoge temperaturen.

Kelders, zolders en werken op hoogte kunnen gevaarlijk zijn. Het gebruik van ladders is verboden, enkel een trapje met maximum 3 treden is toegestaan.


Artikel 5 – Prestaties en betalingen

Na elke prestatie moeten de werknemer en de gebruiker het mededelingenschriftje invullen en ondertekenen. Is de gebruiker afwezig tijdens de prestaties dan moet hij zodra hij terug is het schriftje ondertekenen of elke abnormaliteit zo snel mogelijk meedelen aan de contactpersoon op het kantoor die hem werd toegewezen. Aan de hand van dit schriftje kan de gebruiker de prestaties en de ontvangen cheques of de digitaal aangegeven uren controleren; het is dus in het belang van de gebruiker dat hij hier aandachtig voor is. Bij eventuele geschillen zal de onderneming u een kopie ervan vragen.

Na elke prestatie moet de gebruiker een door hem ondertekende en gedateerde dienstencheque geven voor elk gepresteerd uur. De andere kosten (vervoer, materiaal, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, etc.) kunnen niet betaald worden met een dienstencheque. De kosten voor de kilometers die werden afgelegd voor huishoudelijke boodschappen worden u aan de kostprijs aangerekend.

Een dienstencheque mag enkel gebruikt worden om arbeidsprestaties mee te vergoeden.

De gebruiker verklaart dat hij zijn elektronische rekening heeft aangevuld of dat hij over het aantal cheques beschikt dat overeenstemt met het aantal gepresteerde uren. Hij moet de prestaties op de dag van de prestatie op zijn elektronische rekening bevestigen zonder de automatische bevestiging af te wachten, of hij moet na afloop van de prestatie de overeenstemmende gedateerde en ondertekende cheques afgeven. Elke prestatie die niet wordt betwist binnen een termijn van 24 uur wordt beschouwd als aanvaard en verschuldigd door de gebruiker.

In geval van laattijdige afgifte van de dienstencheques behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om alle prestaties voor de gebruiker op te schorten. Het bedrijf heeft de uitdrukkelijke toestemming om inlichtingen in te winnen bij SODEXO voor informatie over de dienstencheques die de gebruiker heeft besteld.

Als de gebruiker de situatie niet regelt door het bedrijf de ontbrekende dienstenscheques te bezorgen, dan heeft het bedrijf het recht om de werkelijke terugbetalingswaarde te eisen (deze waarde is onderworpen aan de indexering) op het ogenblik dat de terugvorderingsprocedure wordt ingediend, alsook een vergoeding van 15% van de verschuldigde sommen met een minimum van 45,00€ en verwijlintresten aan 12% per jaar die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn vanaf de datum van niet-betaalde prestaties en de eventuele procedurekosten Er kan ook een extra forfaitaire vergoeding van 40 euro worden aangerekend om de kosten van de terugvorderingsprocedure te betalen.


Artikel 6 – Algemene afspraken

De werknemer mag niet roken tijdens zijn dienst. Er wordt wel één rookpauze per voormiddag en één rookpauze per namiddag toegestaan, buiten de woning.
De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, behalve als dat nodig blijkt te zijn voor de dienst. De werknemer van het dienstenbedrijf kan in uitzonderlijke omstandigheden toelating krijgen om te bellen.
De werknemer bewaart de sleutel van het huis van de gebruiker enkel als hij daartoe schriftelijke toestemming heeft gekregen (waarvan de erkende onderneming een kopie bewaart), en hij kent eventueel de alarmcode van de gebruiker wanneer de gebruiker zijn schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven en zijn contactpersoon op het kantoor hiervan op de hoogte heeft gebracht. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van de sleutels of voor andere problemen over de sleutels en alarmcode van de klant.
In het geval dat de werknemer de sleutel krijgt raden wij de gebruiker aan om zijn contactpersoon op het kantoor een duplicaat van de sleutel te bezorgen zodat de dienst ook gegarandeerd kan worden als uw gewoonlijke werknemer afwezig is.

De werknemer van het dienstenbedrijf staat onder het hiërarchisch gezag van het dienstenbedrijf.
In geval van problemen neemt de gebruiker contact op met het dienstenbedrijf dat de klacht zal onderzoeken.


Artikel 7 – Niet-discriminatie

Het dienstenbedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsvolle dienst die respect garandeert voor de waardigheid, privacy, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen van de gebruiker, en die zijn recht om klacht in te dienen en recht op informatie respecteert, en die rekening houdt met het sociale leven van de gebruiker.

Bij het aanbod en de toegankelijkheid van de diensten wordt er t.o.v. de gebruikers geen onderscheid gemaakt op basis van hun geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen.

De gebruiker mag t.o.v. de werknemers geen onderscheid maken op basis van hun geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen.

Als deze bepaling niet wordt gerespecteerd wordt de huishoudhulp beëindigd.

(zie wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding).


​​​​​​​​​​​​​​Artikel 8 – Afwezigheid van de werknemer van het dienstenbedrijf

Het dienstenbedrijf ziet erop toe dat het werk correct en volgens het overeengekomen schema door competente werknemers wordt uitgevoerd. Als de voorziene werkplanning wordt gewijzigd moet Azaé de gebruiker minstens 5 dagen op voorhand verwittigen.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld afwezigheid wegens ziekte, overmacht of klein verlet van de werknemer, etc.) moet het dienstenbedrijf de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om vervanging te voorzien maar de vervanging kan niet gegarandeerd worden. In geval van vervanging kunnen er wijzigingen zijn wat de werkuren en/of de dag betreft.


​​​​​​​Artikel 9 – Afwezigheid van de gebruiker

Onvoorziene aanpassingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes moeten minstens 14 dagen op voorhand aan het dienstenbedrijf gemeld worden.

Wanneer de gebruiker de huishoudhulp gedurende meerdere opeenvolgende weken niet wenst, dan moet hij zijn contactpersoon op het kantoor minstens 14 dagen op voorhand (zie verklaring van afwezigheid) hiervan per telefoon of mail op de hoogte brengen (de contactgegevens van onze kantoren staan op onze website www.azae.be/clients/agences).

In het geval dat de werknemer de voorziene taken niet kan uitvoeren omwille van nalatigheid van de gebruiker kan het bedrijf een vergoeding eisen van de gebruiker. Een compenserende vergoeding van de werkelijke terugbetalingswaarde tijdens de betrokken prestatie alsook een forfaitaire vergoeding van 25€ (voor de niet-gepresteerde uren omwille van nalatigheid van de gebruiker). Deze vergoeding kan niet met dienstencheques betaald worden.


​​​​​​​Artikel 10 – Verlies en diefstal

De gebruiker moet altijd voorzichtig omspringen met geld en waardevolle voorwerpen die hij op de werkplaats achterlaat.

Als de gebruiker vermoedt dat er diefstal werd gepleegd, moet hij het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen.

In geval van diefstal moet de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij de politie die een proces-verbaal zal opstellen.

Het dienstenbedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal.


​​​​​​​Artikel 11 - Verzekeringen

In het kader van de arbeidsongevallenverzekering is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen in het geval dat een van haar werknemers het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van of naar het werk.

Het dienstenbedrijf heeft een verzekering afgesloten om de materiële schade die een werknemer bij de gebruiker veroorzaakte te vergoeden, verminderd met een franchise van 250 € (tweehonderdvijftig euro) per schadegeval.

Deze franchise is contractueel bepaald en blijft altijd ten laste van de gebruiker.

Er is geen franchise in het geval dat een werknemer tijdens de normale uitoefening van zijn functie lichamelijke schade veroorzaakt bij een gebruiker.

In geval van schade zal de contactpersoon op het kantoor de gebruiker zo snel mogelijk een volledige en gedetailleerde aangifte bezorgen (zie aangifte van schadegeval). De gebruiker moet foto’s van het schadegeval, een aankoopfactuur, een offerte van reparatie en elk ander element waarmee de claim doeltreffend beheerd kan worden, aan het kantoor bezorgen.

Alle aanvragen worden behandeld door een gespecialiseerde dienst schadegevallen en worden gecontroleerd door een deskundige van deze dienst van de verzekeringsmaatschappij.

De eventuele schadevergoedingen zullen rekening houden met een veroudering van 10% per jaar voor schade veroorzaakt aan elektrische toestellen of huishoudapparaten.

Schade veroorzaakt aan andere voorwerpen zullen vergoed worden op basis van de reële waarde van het voorwerp op het ogenblik van het schadegeval.


​​​​​​​Artikel 12 – Duur van de overeenkomst / ontbinding

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Buiten de proefperiode (3 dagen) kunnen de partijen de overeenkomst beëindigen d.m.v. een opzeg van 5 weken die per aangetekend schrijven wordt gemeld, de opzeg begint te lopen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief.

Als een van de partijen deze verplichtingen niet naleeft kan de overeenkomst naargelang de situatie opgeschort of ontbonden worden.

Deze overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden in de volgende gevallen:

1. Als de vergunning van het dienstenbedrijf in het kader van dienstencheques wordt opgeschort of ingetrokken;

2. Als er geen dienstencheques meer worden afgeleverd door de Gewesten en de gebruiker er geen meer heeft;

3. Wanneer een van de partijen haar verplichtingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen niet naleeft.

Artikel 13 - Geschillen

Geschillen over deze overeenkomst worden uitsluitend geregeld door de Rechtbank van eerste aanleg waar de maatschappelijke zetel van de betrokken onderneming is gevestigd.


​​​​​​​Artikel 14 - Verwerking van de persoonlijke gegevens

Azaé hecht veel belang aan uw persoonlijke gegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in alle landen van de EU van kracht is geworden.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om onze wettelijke belangen te verdedigen verwerken wij de volgende gegevens voor de vermelde doeleinden:

  • Voor de goede uitvoering van de overeenkomst : Persoonlijke identificatiegegevens, gegevens over de prestaties, de plaatsgesteldheid, de veiligheidsrisico’s, de toegangsmiddelen tot uw woning tijdens uw afwezigheid
  • Voor de terugvordering van verschuldigde bedragen : Financiële gegevens, verschuldigd saldo, de terugvordering die eventueel aan een gespecialiseerd bedrijf werd toevertrouwd
  • Voor de commerciële ontwikkeling van de onderneming : E-mailadres, adres (voor marketingdoeleinden, mits uw toestemming).

In overeenstemming met de AVG en binnen de grenzen ervan, beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting, wissen, overdracht, intrekking van gegeven toestemmingen, en op het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Startpagina burger | Gegevensbeschermingsautoriteit).

Deze specifieke bepalingen, alsook de precieze omvang van uw rechten, zijn meer in detail beschreven in ons Vertrouwelijkheidsbeleid dat u op elk ogenblik kunt raadplegen op www.azae.be. Om een papieren kopie ervan te krijgen, een vraag te stellen of uw rechten ter zake uit te oefenen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger:

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon inzake persoonlijke gegevens:

c/o Stéphane Kerff, Back-office coordinator

Adres: Grand Route 2, 4140 Sprimont

Azaé in cijfers

24 kantoren
met dienstencheques

71000 schoonmaakuren
per maand

Ruim 1100
medewerkers

9 strijkcentra

WELKOM BY

Azae

Wilt u een dienstencheque aanvragen of kennismaken met onze diensten?

Client

Wil je huishoudulp worden? Op zoek naar contracturen?

Aide-ménagère