Taal

Algemene verkoopvoorwaarden

Update datum - September 2022
Belangrijke update vanaf 16/07/22 : administratiekosten van 1,50€/uur dienstverlening (zie Artikel 3 bis – Administratieve kosten)

Artikel 1 – Algemene bepalingen
Dieze vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die von Azaé Belgium abgeschlossenen Geschäftsbeziehungen. Seit dem 1. August 2022 sind die Einheiten auf Azaé (BE0892.989.918, Zulassungsnr. 02728) verschmolzen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten diese Fusion und bleiben auch nach dem 01/08/22 gültig.

AZAE - MÉNAGEZ MOI, dont le siège social est situé Grand Route 2 - 4140 Sprimont, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0892.989.918

EVEO SRL, dont le siège social est situé Grand Route 2 - 4140 Sprimont, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0880.825.128

met elke natuurlijke persoon die wenst te genieten van prestaties in het kader van dienstencheques.

De onderneming biedt de volgende diensten aan ten huize van de gebruiker :

 • Schoonmaak van de woning (ruiten inbegrepen)
 • Wassen en strijken
 • Herstellingen aan het strijkgoed
 • Voorbereiden van maaltijden

Ons agentschap biedt ook een strijkdienst aan in onze ateliers :

 • Grand Route 2 - 4140 Sprimont
 • Rue Beaufraipont 33 - 4032 Chênée
 • Rue de la Station 110 - 7090 Braine-le-Comte
 • Avenue du Bourgmestre Jean Materne 41 - 5100 Jambes
 • Chaussée de Wavre 473 - 1390 Grez-Doiceau
 • Rue d’Houdeng 32 /1 – 7070 Le Roeulx
 • Rue Hamoir 120 – 7100 La Louvière
 • Rue Aviateur Huens 20 – 1330 Rixensart
 • Kruisstraat 2 – 1851 Humbeek
 • Rue des Récollets 48 – 4600 Visé
 • Rue de Waremme 17 – 4530 Villers-le-Bouillet
 • Rue Basse Campagne 181 - 4040 Herstal
 • Rue Devant la Ville 9 - 4680 Hermée
 • Route de Coo 73 - 4980 Trois-Ponts

Een strijkdienst door een van onze professionele strijkers is beschikbaar via ons ‘Repass&Go’-netwerk

Lijst en Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op onze website www.azae.be of in onze agentschappen

Artikel 2 – Wettelijke en reglementaire bepalingen
Het gebruik van de dienstencheques is geregeld door de regionale bepalingen die u hieronder kunt raadplegen.

https://titres-services.wallonie.be/citoyen/information/tout-savoir
https://www.titre-service.brussels/citoyen/information/tout-savoir
https://dienstencheques.vlaanderen.be/

De gebruiker doet een beroep op AZAE voor prestaties die niet op zon- en feestdagen vallen voor diensten die uitsluitend door de kaderwet van 10.07.2001 geregeld zijn.

Artikel 3 – Prestaties
Het werkrooster wordt door de dienstenonderneming in overleg met de gebruiker vastgesteld en wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.

De gebruiker geeft toegang tot de werkplaats door aanwezig te zijn of door de sleutel van de woning te overhandigen.

De werknemer bewaart de sleutel alleen indien de gebruiker daartoe formeel schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt, in voorkomend geval, voor de alarmcode.

Bij geplande afwezigheid van de werknemer wordt de gebruiker daarvan minstens 5 dagen op voorhand door de onderneming op de hoogte gebracht.

Bij onvoorziene afwezigheid van de werknemer wordt de gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk door de onderneming op de hoogte gebracht.

De onderneming stelt alles in het werk om de prestaties volgens de gebruikelijke planning te handhaven in functie van de beschikbaarheid van het personeel, maar kan dat echter niet garanderen.

Wenst de gebruiker de frequentie en/of duur van de prestaties te verhogen of te verminderen, dan brengt hij zijn referentie-agentschap daar onmiddellijk van op de hoogte. Voor de implementatie van het nieuwe avenant bij deze overeenkomst geldt een termijn van 5 weken.

Artikel 3 bis – Administratieve kosten
Om de continuïteit en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, zal elk kwartaal een administratieve vergoeding van 1,50€ per uur dienstverlening worden gefactureerd, contant te betalen via bankoverschrijving of automatische incasso. Deze vergoeding wordt jaarlijks herzien en kan worden gewijzigd.

Artikel 4 – Preventie en Veiligheid
Als werkgever in het kader van dienstencheques is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996, en zijn uitvoeringsbesluiten, betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk.

De gebruiker is verplicht erop toe te zien dat het werk wordt uitgevoerd in geschikte omstandigheden inzake veiligheid en gezondheid van de werknemer. Als er dreigend gevaar is mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.

De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn van toepassing voor hem.

Artikel 5 – Niet-discriminatie
AZAE verbindt zich ertoe de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding na te leven.

Het bedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsvolle dienst die respect garandeert voor de waardigheid, privacy, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen, het recht om klacht in te dienen, het recht op informatie en die rekening houdt met het sociale leven van de gebruiker.

In het aanbod en de toegankelijkheid van de diensten maken de partijen geen enkel onderscheid op basis van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen.

Artikel 6 - Terbeschikkingstelling van materiaal
Het bedrijf is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de eventueel vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

Artikel 7 - Hygiëne en veiligheid op de werkplaats
Op verzoek van de onderneming verstrekt de gebruiker de onontbeerlijke informatie om een gezonde en hygiënische werkomgeving voor de werknemer te garanderen, zoals de aan- of afwezigheid van huisdieren in de woning, roken, enz.

De gebruiker moet de werknemer, voordat deze zijn werkzaamheden aanvangt, een plaatsbezoek laten uitvoeren om de werkomstandigheden met betrekking tot hygiëne en veiligheid te bekijken.

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de gevraagde taken redelijkerwijs en zonder gevaar kunnen worden uitgevoerd binnen de in artikel 2 overeengekomen werktijd.

Alle gevaarlijke situaties worden door de werknemer aan de onderneming gemeld (slecht bevestigd stopcontact, stekker met blootliggende draden, enz.).

De gebruiker verbindt zich ertoe de werknemer onder geen beding gevaarlijke, ongezonde of ongeschikte taken te laten uitvoeren, zoals schoonmaakwerkzaamheden buitenshuis bij regenachtig, sneeuw- of koud weer; werkzaamheden op een hoogte van meer dan 3 treden …

De gebruiker stelt een EHBO-doos ter beschikking van de werknemer.

De gebruiker moet de werknemer tijdens de prestaties gebruik laten maken van zijn sanitaire voorzieningen.

De gebruiker moet de onderneming op de hoogte brengen bij het optreden van symptomen van besmettelijke ziekten die een besmettingsgevaar kunnen opleveren, zoals griep, rubella, waterpokken, mononucleosis, meningitis, virale hepatitis, COVID-19 ...

Artikel 8 – Betalingen van prestaties
Alle door de werknemer gepresteerde uren moeten met gereed geld aan de onderneming worden betaald met uitsluitend elektronische of papieren dienstencheques. Een dienstencheque komt overeen met één uur prestatie.

Bij gebruik van elektronische dienstencheques wordt de prestatie door de werknemer of de onderneming aangegeven op de beveiligde Sodexo-pagina en moet deze onverwijld door de gebruiker worden gevalideerd. De gebruiker verklaart dat hij zijn elektronische portefeuille voldoende heeft aangevuld. Elke prestatie die niet wordt betwist binnen een termijn van 24 uur wordt beschouwd als aanvaard en verschuldigd door de gebruiker.

Bij gebruik van papieren dienstencheques overhandigt de gebruiker aan de werknemer aan het einde van de prestatie een gedateerde en ondertekende dienstencheque voor elk gepresteerd uur.

De overige kosten (vervoer, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, enz.) kunnen niet door middel van een dienstencheque betaald worden.

Artikel 9 – Wanbetaling
Blijft de betaling langer dan 4 weken uit, dan behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om de prestaties op te schorten en om de inning van de schuldvordering over te dragen aan een gespecialiseerd orgaan.

Aangezien dit orgaan niet erkend is om dienstencheques te innen, zullen de prestaties gefactureerd worden aan de terugbetalingswaarde van de dienstencheques door de betrokken regio, op de datum waarop het dossier werd ingediend.

https://titres-services.wallonie.be/entreprise/remise/remboursement/montant
https://www.titre-service.brussels/entreprise/remise/remboursement/montant
https://dienstencheques.vlaanderen.be/onderneming/afgifte/terugbetaling/bedrag

Deze procedure gaat gepaard met een schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, van 10% van de verschuldigde sommen met een minimum van € 40,00 en een verwijlintrest aan 12% per jaar. Er kan ook een extra forfaitaire vergoeding van 40 euro worden aangerekend om de kosten van de terugvorderingsprocedure te betalen.

Artikel 10 - Afwezigheid van de gebruiker
Wenst de gebruiker de prestaties op te schorten, dan brengt hij de onderneming daarvan minstens 15 dagen op voorhand via elk beschikbaar communicatiemiddel op de hoogte.

Indien de werknemer door nalatigheid van de gebruiker de prestaties zoals bedoeld in artikel 2 niet kan uitvoeren, behoudt de onderneming zich het recht voor om van de gebruiker een vergoeding te vorderen die gelijk is aan het aantal verhinderde uren, die worden gefactureerd tegen de werkelijke terugbetalingswaarde van een dienstencheque zoals gepubliceerd in de algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 11 - Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur.

Artikel 12 – Verzekeringen
Het bedrijf heeft een verzekering afgesloten om de materiële schade te dekken die door een van haar werknemers aan de gebruiker werd toegebracht.

Elke schadevergoeding is onderworpen aan een forfaitaire franchise van € 180 (honderdtachtig euro), onder dat bedrag is er geen tussenkomst behalve wanneer een werknemer tijdens de normale uitoefening van zijn functie lichamelijke schade aan de gebruiker heeft toegebracht.

In geval van schade is de gebruiker verplicht om hier een volledige gedetailleerde aangifte van te doen bij zijn referentiekantoor.

De bedragen van de schadevergoeding worden uitsluitend bepaald door de experten van de verzekeringsmaatschappijen.

Diefstal van waardevolle voorwerpen worden niet gedekt door de verzekeringspolissen, de gebruiker moet steeds voorzichtig zijn wat betreft het achterlaten van geld en waardevolle voorwerpen op de werkplaats.

Als de gebruiker vermoedt dat er diefstal werd gepleegd, moet hij het bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen.

In geval van diefstal moet de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij de politie.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, eventueel verlies van sleutels die aan de werknemer werden overhandigd of andere problemen omtrent alarmcodes.

Artikel 13 – Ontbinding van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt van rechtswege zonder vooropzeg noch schadevergoeding ontbonden in de volgende gevallen:

 • Opschorting of intrekking van de erkenning van het bedrijf in het kader van dienstencheques
 • Einde van het systeem van dienstencheques
 • In geval van nalatigheid van een van de partijen in de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

Bovendien kunnen de partijen de overeenkomst beëindigen d.m.v. een opzeg van 5 weken die per aangetekend schrijven wordt gemeld en die begint te lopen vanaf de datum waarop de opzeg werd verstuurd.

Artikel 14 – Geschillen
Geschillen over de overeenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door de Rechtbank van eerste aanleg waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd.

Artikel 15 - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam-voornaam-adres-telefoon-e-mail)
 • gegevens betreffende de prestaties
 • de plaatsindeling
 • de veiligheidsrisico’s
 • de toegangsmiddelen tot uw huis als u afwezig bent

Voor de commerciële ontwikkeling:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam-voornaam-adres-telefoon-e-mail)

Krachtens de AVG en binnen de grenzen ervan, beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting, wissen, overdracht, intrekking van gegeven toestemmingen. In geval van geschil, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger )

Deze specifieke bepalingen, alsook de precieze omvang van uw rechten, zijn meer in detail beschreven in ons Beleid betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens dat u op elk ogenblik kunt raadplegen op https://www.azae.be.

Om een papieren kopie ervan te krijgen, een vraag te stellen of uw rechten ter zake uit te oefenen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger op het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming of per e-mail rgpd@azae.be

Artikel 16 - Verkoopwaarden
De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren https://azae.be/nl/politiek/algemene-verkoopvoorwaarden/

Azaé in enkele cijfers

34 dienstencheque
kantoren

85000 u
schoonmaakuren/maand

Meer dan 1500
medewerkers

14 strijkcentrales

WELKOM BY

Wil je dienstencheques aanvragen of wens je meer te weten over onze diensten?

Klant

Wil je aan de slag als huishoudhulp? Zoek je contracturen?

Huishoudhulp

Wilt u een team van huishoudelijke hulpen in een van onze agentschappen aansturen en leiden?

Medewerker