Algemene verkoopvoorwaarden

Update datum - juli 2021

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de handelsrelaties die worden afgesloten door:

 • PROXY SERVICES SA, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0889.114.569
 • PROPREMENT DIT SRL, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0896.893.276
 • MÉNAGEZ MOI, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0892.989.918
 • SICLEAN (SICRO) SRL, met maatschappelijke zetel in Kruisstraat 2 - 1851 Humbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0821.033.536
 • TOUT EST CLEAN (BGO Services) SRL, met maatschappelijke zetel in Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0833.925.826

met elke natuurlijke persoon die wenst te genieten van prestaties in het kader van dienstencheques.


Artikel 2 – Wettelijke en reglementaire bepalingen

Het gebruik van de dienstencheques is geregeld door de regionale bepalingen die u hieronder kunt raadplegen.
https://titres-services.wallonie.be/citoyen/information/tout-savoir
https://www.titre-service.brussels/citoyen/information/tout-savoir
https://dienstencheques.vlaanderen.be/
De gebruiker doet een beroep op AZAE voor prestaties die niet op zon- en feestdagen vallen voor diensten die uitsluitend door de kaderwet van 10.07.2001 geregeld zijn.


Artikel 3 – Preventie en Veiligheid

Als werkgever in het kader van dienstencheques is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996, en zijn uitvoeringsbesluiten, betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk.
De gebruiker is verplicht erop toe te zien dat het werk wordt uitgevoerd in geschikte omstandigheden inzake veiligheid en gezondheid van de werknemer. Als er dreigend gevaar is mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten.
De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn van toepassing voor hem.Artikel 4 – Niet-discriminatie

AZAE verbindt zich ertoe de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding na te leven.

Het bedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsvolle dienst die respect garandeert voor de waardigheid, privacy, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen, het recht om klacht in te dienen, het recht op informatie en die rekening houdt met het sociale leven van de gebruiker.

In het aanbod en de toegankelijkheid van de diensten maken de partijen geen enkel onderscheid op basis van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen.


Artikel 5 – Terbeschikkingstelling van materiaal

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de eventueel vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.


Artikel 6 – Wanbetaling

Blijft de betaling langer dan 4 weken uit, dan behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om de prestaties op te schorten en om de inning van de schuldvordering over te dragen aan een gespecialiseerd orgaan.

Aangezien dit orgaan niet erkend is om dienstencheques te innen, zullen de prestaties gefactureerd worden aan de terugbetalingswaarde van de dienstencheques door de betrokken regio, op de datum waarop het dossier werd ingediend.

https://titres-services.wallonie.be/entreprise/remise/remboursement/montant
https://www.titre-service.brussels/entreprise/remise/remboursement/montant
https://titres-services.flandre.be/entreprise/remise/remboursement/montant

Deze procedure gaat gepaard met een schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, van 10% van de verschuldigde sommen met een minimum van € 40,00 en een verwijlintrest aan 12% per jaar. Er kan ook een extra forfaitaire vergoeding van 40 euro worden aangerekend om de kosten van de terugvorderingsprocedure te betalen.


Artikel 7 – Verzekeringen

Het bedrijf heeft een verzekering afgesloten om de materiële schade te dekken die door een van haar werknemers aan de gebruiker werd toegebracht.
Elke schadevergoeding is onderworpen aan een forfaitaire franchise van € 180 (honderdtachtig euro), onder dat bedrag is er geen tussenkomst behalve wanneer een werknemer tijdens de normale uitoefening van zijn functie lichamelijke schade aan de gebruiker heeft toegebracht.
In geval van schade is de gebruiker verplicht om hier een volledige gedetailleerde aangifte van te doen bij zijn referentiekantoor.
De bedragen van de schadevergoeding worden uitsluitend bepaald door de experten van de verzekeringsmaatschappijen.
Diefstal van waardevolle voorwerpen worden niet gedekt door de verzekeringspolissen, de gebruiker moet steeds voorzichtig zijn wat betreft het achterlaten van geld en waardevolle voorwerpen op de werkplaats.
Als de gebruiker vermoedt dat er diefstal werd gepleegd, moet hij het bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen.
In geval van diefstal moet de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij de politie.
Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, eventueel verlies van sleutels die aan de werknemer werden overhandigd of andere problemen omtrent alarmcodes.Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt van rechtswege zonder vooropzeg noch schadevergoeding ontbonden in de volgende gevallen:

 • Opschorting of intrekking van de erkenning van het bedrijf in het kader van dienstencheques

 • Einde van het systeem van dienstencheques

 • In geval van nalatigheid van een van de partijen in de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

Bovendien kunnen de partijen de overeenkomst beëindigen d.m.v. een opzeg van 5 weken die per aangetekend schrijven wordt gemeld en die begint te lopen vanaf de datum waarop de opzeg werd verstuurd.Artikel 9 – Geschillen

Geschillen over de overeenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door de Rechtbank van eerste aanleg waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd.


Artikel 10 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

De onderneming schikt zich naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht is geworden.
We behandelen de volgende gegevens voor de aangeven doeleinden:

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam-voornaam-adres-telefoon-e-mail)

 • gegevens betreffende de prestaties

 • de plaatsindeling

 • de veiligheidsrisico’s

 • de toegangsmiddelen tot uw huis als u afwezig bent

Voor de commerciële ontwikkeling:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam-voornaam-adres-telefoon-e-mail)

Krachtens de AVG en binnen de grenzen ervan, beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting, wissen, overdracht, intrekking van gegeven toestemmingen. In geval van geschil, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.autoriteprotectiondonnees.be

Deze specifieke bepalingen, alsook de precieze omvang van uw rechten, zijn meer in detail beschreven in ons Beleid betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens dat u op elk ogenblik kunt raadplegen op http://www.azae.be.

Om een papieren kopie ervan te krijgen, een vraag te stellen of uw rechten ter zake uit te oefenen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger op het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming of per e-mail rgpd@azae.be

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren www.azae.be/politique/conditions-generales

Azaé in enkele cijfers

24 dienstencheque
kantoren

71000 u
schoonmaakuren/maand

Meer dan 1400
medewerkers

11 strijkcentrales

WELKOM BY

Azae

Wil je dienstencheques aanvragen of wens je meer te weten over onze diensten?

Klant

Wil je aan de slag als huishoudhulp? Zoek je contracturen?

Huishoudhulp