Taal

Algemene voorwaarden

Update datum - februari 2024

Artikel 1 - Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst waarbij de gebruiker dienstencheques inzet als betaalmiddel voor het verlenen van huishoudelijke hulp door het dienstenbedrijf.

(Wettelijk kader: de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het koninklijk besluit van 12 december 2001 inzake dienstencheques).

De overeenkomst wordt afgesloten tussen, enerzijds, Azaé (handelsnaam) en al zijn rechtspersonen:

- Azaé MÉNAGEZ MOI SRL, met maatschappelijke zetel te Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer 0892.989.918

- Eveo SRL met maatschappelijke zetel te Grand Route 2 - 4140 Sprimont, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer 0880.825.128

- Logi9 SRL met maatschappelijke zetel te Grand Route 2 - 4140 Sprimont,, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer 896.885.655

En, anderzijds, elke natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van een hulp in het huishouden.

Azaé behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De laatste versie (datum van herziening) van de algemene voorwaarden is geldig en kan altijd op onze site worden geraadpleegd: https://azae.be/nl/politiek/algemene-verkoopvoorwaarden/

Azaé selecteert bekwame medewerkers om kwaliteitsdiensten te kunnen garanderen.

Mocht je toch niet volledig tevreden zijn met de geleverde prestatie, aarzel dan niet en neem contact op met je kantoor. Dat zal met een geschikte oplossing komen voor de toekomstige prestaties.

De werknemer mag geen bloedverwant tot de tweede graad noch een gezinslid van de gebruiker zijn. Hij mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker. Wanneer de voorgestelde kandida(a)t(e) wel tot een van bovenstaande categorieën behoort, heeft de gebruiker de plicht om dit onmiddellijk bij zijn kantoor te melden.

Als werkgever in de dienstenchequebranche is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor het naleven van de wet van 4 augustus 1996 ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Als normaal vooruitziend persoon moet de gebruiker ervoor zorgen dat de werknemer kan werken in degelijke omstandigheden, zowel wat betreft zijn veiligheid als zijn gezondheid.

De gebruiker onthoudt zich van elke daad van geweld of morele of seksuele intimidatie op de werkplek.

De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op de gebruiker van toepassing.

Het erkende bedrijf kan zich bij de gebruiker thuis begeven om de werknemer te begeleiden teneinde zijn welzijn tijdens de uitvoering van zijn werk te verzekeren. Azaé heeft wettelijk het recht om de woning van de gebruiker te bezoeken om de veiligheid van de werkplek van de werknemer te waarborgen.

Artikel 2 - Werkuren en prestaties

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door het dienstenbedrijf, in samenspraak met de gebruiker.

In de mate van het mogelijke zullen we systematisch hetzelfde gepresteerde uurrooster door je gebruikelijke huishoudhulp inplannen.

Mocht de gebruiker het aantal prestaties willen afbouwen, dan moet hij zijn kantoor hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. We vragen een voorafgaande kennisgeving van vijf weken voor het nieuwe uurrooster wordt toegepast.

De gebruiker kan dagelijks beroep doen op Azaé's prestaties behalve op zon- en feestdagen en dit uitsluitend voor diensten die vallen onder de kaderwet van 10.07.2001 (beschikbaar op de site www.rva.be). De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat hij de Azaé-werknemer niet mag inzetten voor andere activiteiten dan huishoudelijke hulp via dienstencheques.

De gebruiker verbindt zich er dus toe om de werknemer nooit te vragen om activiteiten uit te voeren zoals babysitten, zorgen voor dieren en/of hun onderkomen of het schoonmaken van professionele ruimtes zoals fabriekspanden, opslagplaatsen, kabinetten, gemeenschappelijke ruimtes, winkelruimtes...

Artikel 3 - Verstrekken van materiaal

De gebruiker is verplicht om, als normaal vooruitziend persoon, ervoor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanig hoge werkdruk veroorzaken dat de gevolgen ervan schadelijk zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Opdat de werknemer correct huishoudelijke hulp kan verlenen, stelt de gebruiker het volgende materiaal ter beschikking voor het uitvoeren van de activiteit:

Als normaal voortuiziend persoon zorgt de gebruiker ervoor dat de middelen en het materiaal dat hij ter beschikking stelt in goede staat verkeren en correct functioneren. Voordat de werknemer aan het werk gaat, overloopt hij samen met de gebruiker de eventuele risico's van het materiaal. De gebruiker kan de werknemer er niet toe verplichten oplosmiddelen of producten zonder etiket te gebruiken.

Het dienstenbedrijf is verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (indien die nodig zijn). Het houdt zich hierbij aan de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en aan de uitvoerende besluiten.

Artikel 4 - Hygiëne en veiligheid op de werkplek

Als normaal vooruitziend persoon verbindt de gebruiker zich ertoe om de werknemer in optimale omstandigheden te laten werken. Indien er zich herhaaldelijk onhygiënische situaties voordoen, zal de hulp worden beëindigd. Als normaal vooruitziend persoon moet de gebruiker de werknemer toestaan om, voordat die aan het werk gaat, na te gaan of de werkomstandigheden in de ruimte aan de hygiënische normen voldoen.

Als normaal vooruitziend persoon verbindt de gebruiker zich ertoe om de werknemer zijn sanitaire voorzieningen (wc, wastafel...) te laten gebruiken.

Op vraag van het erkende bedrijf voorziet de gebruiker bepaalde informatie die essentieel is om de werknemer een gezonde en hygiënische werkomgeving te bieden. Die informatie kan bijvoorbeeld gaan over de eventuele aanwezigheid van huisdieren in de woning...

Als normaal vooruitziend persoon maakt de gebruiker duidelijke afspraken met de werknemer over roken en rookgedrag. Hij zorgt ervoor dat de werknemer geen last heeft van tabaksrook.

De gebruiker moet het erkende bedrijf ervan op de hoogte brengen als zich erg besmettelijke ziekten voordoen waardoor de werknemer besmet kan raken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend over griep, rodehond, mazelen, mononucleose, hersenvliesontsteking, virale hepatitis, Covid-19...

Mocht de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn/haar werk het slachtoffer worden van een ongeval, dan moet de gebruiker het erkende bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Als normaal vooruitziend persoon verbindt de gebruiker zich ertoe om de werknemer in veilige omstandigheden te laten werken. De werknemer meldt gevaarlijke situaties altijd bij het erkende bedrijf (bijvoorbeeld: een stopcontact dat niet goed vastzit, een stekker waarbij de bedrading blootligt...). Als de veiligheidsproblemen aanhouden, kan de huishoudelijke hulp worden stopgezet.

Bij accuut gevaar mag de werknemer de werkplek verlaten.

Als normaal vooruitziend persoon verbindt de gebruiker zich ertoe om ervoor te zorgen dat de werknemer altijd een eerstehulpkit ter beschikking heeft.

Als normaal vooruitziend persoon verbindt de gebruiker zich ertoe om de werknemer in geen enkel geval gevaarlijke, ongezonde of ongeschikte taken te laten uitvoeren, bijvoorbeeld: buiten schoonmaken terwijl het regent, sneeuwt en/of koud is of wanneer het net te warm is.

Kelders, zolders en werken op hoogte kunnen gevaar inhouden. Het gebruik van ladders is verboden. Alleen een trapladder met maximaal drie treden is toegelaten.

De gebruiker moet de veiligheidsbijlagen (in bijlage bij de algemene voorwaarden) naleven om het welzijn en de gezondheid van de werknemer te garanderen.

Artikel 5 - Prestaties en Betalingen

Aan het einde van elke prestatie moet het communicatieschrift worden ingevuld en door zowel de werknemer als de gebruiker worden ondertekend. Indien de gebruiker niet aanwezig is tijdens de prestaties, ondertekent hij het schrift van zodra hij thuiskomt. Mocht er iets niet in orde zijn, dan meldt hij dit zo snel mogelijk bij het betrokken kantoor. Dankzij het schrift kan de gebruiker de prestaties en ontvangen dienstencheques of de elektronisch aangegeven uren controleren. De gebruiker heeft er dus baat bij om hier oplettend mee om te gaan. Bij een eventueel geschil zal het bedrijf je om een kopie van het schrift vragen.

Aan het einde van elke prestatie zal de gebruiker voor elk gepresteerd uur een dienstencheque afgeven, door hemzelf getekend en gedateerd. De andere kosten (transport, materiaal, aansprakelijkheidsverzekering...) kunnen niet via dienstencheques worden betaald. De kilometervergoeding voor eventuele boodschappen worden afzonderlijk en tegen kostprijs doorgefactureerd.

Dienstencheques mogen alleen worden gebruikt om de werkprestaties te vergoeden.

De gebruiker verklaart zijn elektronische account te hebben aangevuld of genoeg dienstencheques in zijn bezit te hebben voor het aantal gepresteerde uren. Hij zal de prestaties de dag zelf nog op zijn elektronische account bevestigen, zonder de automatische bevestiging af te wachten. Of anders zal hij de ondertekende en gedateerde dienstencheques aan het einde van de prestatie aan de werknemer overhandigen. Elke prestatie waartegen binnen 24 uur geen klacht of opmerking komt, wordt als 'aanvaard' beschouwd en moet door de gebruiker worden betaald.

Indien de dienstencheques te laat worden afgegeven, dan behoudt het dienstenbedrijf zich het recht voor om alle prestaties bij de gebruiker op te schorten. Het bedrijf heeft de uitdrukkelijke toestemming om bij de onderneming SODEXO navraag te doen naar informatie over bestellingen van dienstencheques door de gebruiker.

Als de situatie niet wordt rechtgezet door het dienstenbedrijf binnen 3 werkdagen de ontbrekende dienstencheques te sturen, heeft het bedrijf het recht om de werkelijke waarde van de terugbetaling te eisen (deze waarde is onderhevig aan indexering), en dit bedrag moet worden betaald binnen 7 dagen na verzending van de aanmaning. Als de gebruiker de schuld niet betaald heeft op de vervaldag en als de schuld 14 kalenderdagen na het versturen van een ingebrekestelling (eerste herinnering) nog steeds geheel of gedeeltelijk onbetaald is, dan is de gebruiker naast de hoofdsom een forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsintresten verschuldigd.


De forfaitaire schadevergoeding bedraagt : €20,00 als het uitstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan €150,00; €30,00 plus 10% van het uitstaande bedrag op de schijf tussen €150,00 en €500,00 als het uitstaande bedrag tussen deze twee bedragen ligt; €65,00 plus 5% van het uitstaande bedrag op de schijf boven €500,00 met een maximum van €2.000,00.
De nalatigheidsintrest stemt overeen met de basisrentevoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, paragraaf 2, van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en deze intrest wordt berekend op het uitstaande bedrag.

De termijn van 14 kalenderdagen waarna deze nalatigheidsintresten en het schadebeding verschuldigd zijn, begint te lopen op de 3e werkdag volgend op de dag waarop de herinnering per post naar de gebruiker werd verstuurd of op de dag volgend op de verzending van deze eerste herinnering via elektronische weg.
Elke volgende herinnering na de eerste herinnering wordt gefactureerd tegen €7,50 plus de op het moment van verzending geldende portokosten.

Artikel 5 bis – Administratieve kosten

Voor gebruikers die in het Vlaamse en Brusselse Gewest wonen, wordt elk kwartaal een extra administratieve vergoeding van €1,50 per service-uur aangerekend. Deze kosten zijn onderhevig aan indexatie. Deze vergoeding geldt niet voor gebruikers die in het Waalse Gewest wonen.

Artikel 6 - Algemene overeenkomsten

De werknemer mag niet roken zolang hij in dienst is. Wel mag hij zowel in de voor- als in de namiddag een rookpauze buiten de woning houden.

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet telefoneren tijdens de werkuren, behalve indien dit nodig is voor het werk. De werknemer van het dienstenbedrijf kan, bij uitzondering, de toestemming krijgen om te telefoneren.

De werknemer mag de huissleutel van de gebruiker alleen bijhouden als die laatste daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (het erkende bedrijf houdt een kopie bij van die toestemming). Ook voor de alarmcode geldt dat de werknemer die alleen mag gebruiken wanneer de gebruiker hiervoor schriftelijke toestemming heeft en het kantoor hiervan op de hoogte brengt. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele verlies van de sleutels of voor enig ander probleem dat te maken heeft met de sleutel of de alarmcode van de klant.

Indien de gebruiker de sleutels aan de werknemer overhandigt, raden we hem aan om ook een kopie van de sleutels aan het kantoor te geven. Zo kan er ook hulp in het huishouden worden uitgevoerd wanneer de gebruikelijke werknemer afwezig is.

De werknemer van het dienstenbedrijf valt onder het hiërarichische gezag van het dienstenbedrijf.

Bij problemen neemt de gebruiker contact op met het dienstenbedrijf. Dat zal de klacht onderzoeken.

Artikel 7 - Niet-discriminatie

Het dienstenbedrijf biedt de gebruiker een dienst van hoge kwaliteit aan, met respect voor de waardigheid, het privéleven, de ideologische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen, het klachtrecht, de informatie en het sociale leven van de gebruiker.

Bij de verlening en de toegankelijkheid van de huishoudelijke hulp wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebruikers, niet op grond van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid of godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

De gebruiker mag ten aanzien van werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid of godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, wordt de hulp aan huis stopgezet.

(zie de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding).

Artikel 8 - Afwezigheid van de werknemer van het dienstenbedrijf

Het dienstenbedrijf zorgt ervoor dat het werk correct wordt uitgevoerd door bekwame medewerkers en volgens het overeengekomen schema. Mocht het geplande werkschema worden gewijzigd, dan zal Azaé de gebruiker daar minstens vijf dagen op voorhand van op de hoogte brengen.

Bij een onvoorziene omstandigheid (zoals bijvoorbeeld afwezigheid door ziekte, overmacht of omstandigheidsverlof van de werknemer...) brengt het dienstenbedrijf de gebruiker daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Het dienstenbedrijf stelt alles in het werk om de werknemer in kwestie te vervangen, maar vervanging kan niet worden gegarandeerd. Indien de vervanging gebeurt zonder wijziging van het werkschema, dan kan de gebruiker dit niet annuleren.

Artikel 9 - Afwezigheid van de gebruiker

Onvoorziene aanpassingen van het werkschema en eventuele vakantieperiodes moeten ten minste veertien dagen op voorhand aan het dienstenbedrijf worden meegedeeld.

Indien de gebruiker meerdere weken na elkaar geen hulp aan huis wenst, dan dient hij dit minstens veertien dagen op voorhand telefonisch of per e-mail door te geven aan contactpersoon op kantoor (de contactgegevens van onze staan op onze site https://azae.be/nl/klant/kantoren/).

De gebruiker kan maximaal drie prestaties per jaar annuleren.

Indien de werknemer door nalatigheid en/of annulering van de gebruiker de geplande taken niet zou kunnen uitvoeren, dan moet de gebruiker het kantoor en de huishoudhulp daar binnen 48 uur van op de hoogte brengen.

Artikel 10 - Verlies en diefstal

De gebruiker zal steeds voorzichtig zijn met geld en waardevolle voorwerpen die op de werkplek worden achtergelaten.

Mocht de gebruiker vermoeden dat er iets is gestolen, dan moet hij altijd het dienstenbedrijf verwittigen.

Bij diefstal zal de gebruiker onmiddellijk een verklaring afleggen bij de politie. Die zal dan een proces-verbaal opstellen.

In geval van diefstal kan het dienstenbedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 11 - Verzekeringen

Wat betreft de arbeidsongevallenverzekering, is het dienstenbedrijf verantwoordelijk voor de wettelijk verschuldigde schadevergoeding wanneer een van zijn werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg naar het werk.

Het dienstenbedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om de materiële schade te vergoeden die een werknemer bij een gebruiker heeft veroorzaakt.

Indien de schade minder dan € 250 bedraagt, komt het dienstenbedrijf niet tussen.

Indien de schade meer dan € 250 bedraagt, bezorgt de contactpersoon op kantoor de gebruiker zo snel mogelijk een verklaring. Die moet de gebruiker dan zo gedetailleerd mogelijk invullen (zoals bij een schadeclaim). De gebruiker moet het kantoor foto's van de schade, een aankoopfactuur, een kostenraming van de herstelwerken en eventuele andere elementen bezorgen om de claim doeltreffend te kunnen afhandelen.

Alle claims worden behandeld door de verzekeringsmaatschappij. Indien nodig zal die een expert aanstellen om de schade te beoordelen. Tegen hun beslissing kan niet worden ingegaan.

Bij een eventuele schadevergoeding zal rekening worden gehouden met de veroudering van de elektrische en huishoudelijke apparaten.

Schade aan andere voorwerpen wordt vergoed op basis van de werkelijke waarde van het voorwerp op het moment van het verlies.

In het geval van strijkdiensten kan het servicebedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het linnen die veroorzaakt is door het niet onderhouden van de ter beschikking gestelde apparatuur, met name in het geval van onuitwisbare vlekken die veroorzaakt zijn door een apparaat dat niet goed onderhouden en/of ontkalkt is, of in het geval van brandwonden aan het linnen die veroorzaakt zijn door een defecte thermostaat.

Artikel 12 - Duur van de overeenkomst/opzegging

Deze overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde duur.

Beide partijen kunnen het contract beëindigen via een opzegtermijn van vijf weken. Dit gebeurt per aangetekende brief, waarbij de opzegtermijn ingaat op de datum van verzending van die aangetekende brief.

Indien een van de overeenkomstsluitende partijen haar verplichtingen niet nakomt, dan kan de overeenkomst, afhankelijk van het geval, worden opgeschort of beëindigd.

In de volgende gevallen wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd:

1. Indien de officiële erkenning van het dienstenbedrijf met dienstencheques wordt opgeschort of ingetrokken;

2. Als de Gewesten geen dienstencheques meer leveren en de gebruiker er geen meer in zijn bezit heeft;

3. Wanneer een van de overeenkomstsluitende partijen haar verplichtingen die in deze overeenkomst vermeld staan, niet nakomt.

Artikel 13 - Geschillen

Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf in kwestie van afhangt.

Artikel 14 - Privacybeleid

Azaé hecht veel belang aan je persoonsgegevens. We verwerken ze dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die is sinds 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie van kracht.

Om je beter van dienst te kunnen zijn en onze rechtmatige belangen zo goed mogelijk te verdedigen, verwerken we de volgende gegevens voor de aangegeven doeleinden:

Voor de goede uitvoering van de overeenkomst:

Persoonlijke identificatiegegevens, gegevens over de prestaties, de indeling van de woning, de veiligheidsrisico's en de manier om tijdens je afwezigheid toegang tot de woning te krijgen.

Voor de inning van verschuldigde bedragen:

Financiële gegevens, het verschuldigde saldo, de mogelijkheid dat de inning aan een gespecialiseerde firma is toevertrouwd.

Voor de commerciële ontwikkeling van het bedrijf:

E-mailadres, postadres (voor marketingdoeleinden, mits je toestemming).

Krachtens de AVG en binnen de grenzen die erdoor zijn opgesteld, heb je recht op toegang, rechtzetting, wissing, overdracht en intrekking van verleende toestemmingen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Deze specifieke bepaling en de precieze reikwijdte van je rechten, wordt gedetailleerd uiteengezet in het ruimere kader van ons Privacybeleid. Dat kun je te allen tijden raadplegen op www.azae.be Wil je hier graag een papieren versie van, heb je een vraag of wil je je rechten hieromtrent uitoefenen? Neem dan rechtstreeks contact op met de verwerkingsverantwoordelijke of met zijn vertegenwoordiger:

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon voor persoonsgegevens:

c/o Stéphane Kerff, Coörrdinator back-office

Postadres: Grand Route 2, 4140 Sprimont

E-mailadres: rgpd@azae.be

Azaé in enkele cijfers

300 gemeenten
bediend

85000 u
schoonmaakuren/maand

Meer dan 1300
medewerkers

Strijkwerk aan huis
binnen 48 uur

WELKOM BY

Wil je dienstencheques aanvragen of wens je meer te weten over onze diensten?

Klant

Wil je aan de slag als huishoudhulp? Zoek je contracturen?

Huishoudhulp

Wilt u een team van huishoudelijke hulpen in een van onze agentschappen aansturen en leiden?

Medewerker